شرایط ، مقررات و مزایای بیمه ایرانیان خارج از کشور 

شرایط و مزایای بیمه ایرانیان خارج از کشور به گزارش اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل است.
توریست مالزی – شرایط و مزایای بیمه ایرانیان خارج از کشور به گزارش اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی  به شرح ذیل است:

– بیمه ایرانیان خارج از کشور در چارچوب طرح بیمه ایرانیان به صورت اختیاری و با امـکان انتخاب تعهـدات و حمایت‌های مختلف در حال اجراست. کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوق ها و سازمان تأمین اجتماعی هستنند می­‌توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره­مند شوند.

– مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، درمان داخل کشور، پرداخت کمک هزینه وسایل کمک پزشکی(اورتز و پروتز ) وکمک هزینه کفن و دفن از جمله مهمتریـن خدمـات و حمایت‌هـای سـازمان تأمیـن اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور است و کلیه ایرانیان مهاجر با هر عنوان اعم از کارگر، دانشجو و … می توانند از این امکان استفاده کنند.

– حداکثـر سـن پذیـرش بـرای مـردان و زنـان در زمـان ثبـت تقاضـا ۵۰سـال تمـام و حداقـل سـن متقاضـی در تاریـخ ثبـت تقاضا ۱۸سـال تمام اسـت. چنانچـه سـن متقاضـی در زمـان ثبـت تقاضـا بیـش از ۵۰سـال باشـد، پذیرش درخواسـت وی منـوط بـه دارا بـودن سـابقه پرداخـت حـق بیمـه قبلـی معـادل مـدت مـازاد سـنی مقـرر خواهد بـود.

– نحوه ارائه درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور از طریق مراجعــه حضــوری متقاضــی یــا وکیــل وی بــه شــعب تأمیــن اجتماعــی درداخل کشور قابل انجام است. افراد همچنین می توانند با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی که مشخصات و راه های ارتباطی با آنان در سایت اداره کل تامین اجتماعی اتباع به نشانی mss.tamin.ir درج شده مراجعه و خود را بیمه کنند.

– برای اطلاعات بیشتر از شرایط و مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور لطفا اینجا را کلیک نمایید.

 

پاسخی ارسال کنید

*

*

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^