برای سفر بین منطقه ای و بین ایالتی نیاز به مجوز پلیس یا نامه کارفرما است

توریست مالزی – همه مسافران بین ایالتی از مناطق MCO که از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند باید اجازه پلیس داشته باشند. به گزارش استار، وزیر حمل...
توریست مالزی – همه مسافران بین ایالتی از مناطق MCO که از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند باید اجازه پلیس داشته باشند.

به گزارش استار، وزیر حمل و نقل گفت مسافران بین ایالتی، مانند مسافران شش منطقه سلانگور تحت MCO، همچنین باید با کارمندان ایستگاه یا مقامات در هنگام درخواست نامه های اجازه سفر همکاری کنند. به کلیه مسافران و کارکنان خدمات حمل و نقل عمومی یادآور می شود که همیشه از دستورالعمل های تعیین شده توسط شورای امنیت ملی و وزارت بهداشت در مورد MCO پیروی کنند. من همچنین می خواهم به مسافران یادآوری کنم قبل از انجام سفرهای بین ایالتی از پلیس اجازه معتبر بگیرند.

دکتر وی افزود: سرویس های قطار با ظرفیت کامل کار می کنند و مسافران باید ماسک صورت بزنند و همچنین باید فاصله فیزیکی را رعایت کنند. وی همچنین به مسافران یادآوری کرد که MySejahtera را اسکن کرده یا جزئیات خود را در دفترچه های ثبت یادداشت کنند.

MCO که از ۶ تا ۱۷ ماه مه برای شش منطقه در سلانگور و از ۷ تا ۲۰ مه برای کوالالامپور در حال اجرا است، سفر بین منطقه ای را برای اهداف غیر شغلی یا غیر ضروری ممنوع می کند. مسافرت بین ایالتی ممنوع است مگر با اجازه پلیس یا نامه کارفرما.

پاسخی ارسال کنید

*

*

14 + سه =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!