کارآفرینان زن در مالزی و چالش‌های پیش‌روی آن‌ها

توریست مالزی – اعتقاد براین است که نرخ پایین حضور زنان در عرصه کسب‌و‌کار به‌دلیل عوامل فرهنگی‌و‌مالی است. همچنین زنان با میزان قاب‌ توجهی نابرابری در کسب‌و‌کار، آموزش و...
توریست مالزی – اعتقاد براین است که نرخ پایین حضور زنان در عرصه کسب‌و‌کار به‌دلیل عوامل فرهنگی‌و‌مالی است. همچنین زنان با میزان قاب‌ توجهی نابرابری در کسب‌و‌کار، آموزش و دسترسی سرمایه مواجه‌می‌شوند .در این‌نوشتار درصدد هستیم کارآفرینی‌زنان در مالزی و موانع آن را مورد بررسی قرار دهیم.

۱-مقدمه
تحقیقات نشان‌داده‌است که بین کارآفرینی و روند رشد‌اقتصادی رابطه وجود‌دارد.کارآفرینی برای کشورهای‌در‌حال‌توسعه مانند مالزی‌بسیار‌مهم‌است.به‌خصوص،”در دوران اصلاحات‌ اقتصادی‌ مالزی،شرکت‌های‌ کوچک و بزرگ نقش‌مهمی در رشد‌ اقتصادی این کشور‌داشتند” . در ۶۷ کشور‌جهان تا سال ۲۰۱۲، حدود ۱۲۶ میلیون زن شروع به کسب‌و‌کار جدید کرده‌اند و ۹۸ میلیون نفر در سال۲۰۱۶ فعالیت‌های‌تجاری خود را آغاز‌کرده‌اند. با این‌حال، نرخ‌زنانی که در کارآفرینی مشارکت‌دارند، از ۱٪ تا ۴۰٪ در سطح‌ جهانی متغیر است. بنابراین، تاثیر زنان‌ کارآفرین بر نوآوری و ایجاد‌شغل در سراسرجهان متفاوت‌است.
علاوه‌براین، پیش‌بینی‌می‌شود که کارآفرینان‌زن همچنان با شرایط نابرابری جنسیتی در محیط‌های‌کاری و در جامعه‌مواجه هستند.از آنجایی که تعداد کارآفرینان زن در مالزی درحال‌افزایش‌است، از این‌رو جالب است بدانیم که چگونه زنان به دنیای‌کارآفرینی راه‌می‌یابند.اگرچه چالش‌هایی وجود دارد که زنان در هنگام‌راه‌اندازی کسب‌و‌کار با آن مواجه هستند.براساس تحقیقات تنها در ۲۰ درصد‌کسب‌و‌کارها، زنان درگیر و حضور دارند .اعتقاد براین است که نرخ پایین حضور زنان در عرصه کسب‌و‌کار به‌دلیل عوامل فرهنگی‌و‌مالی می‌باشد.همچنین زنان با میزان قاب‌ توجهی نابرابری در کسب‌و‌کار،آموزش و دسترسی سرمایه مواجه‌می‌شوند.در این‌نوشتار درصدد هستیم کارآفرینی‌زنان در مالزی و موانع آن را مورد بررسی قراردهیم.

۲-سابقه تحقیق
۱-۲-کارآفرینی
کارآفرینی، به‌عنوان یک رشته تحصیلی،پیشرفت‌شگفت‌انگیزی در طول ۳۰۰ سال حضور پیداکرده‌است. در اقتصادهای پیشرفته‌و‌درحال‌توسعه،کارآفرینی یکی از رقیبان واقعی اقتصاد‌است .کارآفرینی به‌معنای کشف،ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌ها با هدف‌معرفی‌کالاهاوخدمات‌جدید، فرایندها یا یک بازار کاملا‌جدید‌است.تیمونز معتقد‌است؛کارآفرینی‌به‌عنوان‌راهی برای‌تفکر،استدلال‌و عمل‌است که فرصت‌کنترل،رویکرد جامع و رهبری متعادل‌است.همچنین کارآفرینی فرایندی‌است که فرد یا گروهی از آنها تلاش‌های‌سازمان‌یافته برای درک‌فرصت‌ها برای ایجاد ارزش و رشد از طریق‌نوآوری و به‌شکل منحصر به‌فرد،انجام‌می‌دهند. کوراتکو و هودگتس کارآفرینی را “یک روند پویای بینایی، تغییر و ایجاد” می‌دانند.
هم‌زنان و هم‌مردان در همه بخش‌های مالزی فعالیت‌می‌کنند.اکثر کسب‌و‌کارها در مالزی کوچک‌هستند. برخی از حقایق‌جالب در زمینه‌کارآفرینی در مالزی وجود‌دارد. یک‌روند رو‌به رشد در میان کارآفرینان برای تحصیلات‌عالی وجود دارد و افرادی که آموزش‌عالی‌دارند معمولا در حال‌حاضر شرکت‌ها را افتتاح می‌کنند. آموزش‌عالی در طول یک‌دهه بیش از چند درصد افزایش یافته‌است که به‌طور مثبت در فعالیت‌های کارآفرینی منعکس شده‌است.یکی دیگر از نکات حائز اهمیت این است که زنان بیشتر نسبت به مردان تحصیلات‌عالی‌دارند.مشارکت‌زنان در کارآفرینی در سراسر جهان متفاوت‌است و بنابراین تاثیر آنها بر نوآوری و ایجاد شغل‌است. اگر زنان به‌عنوان کارآفرین درگیر نباشند، ظرفیت نیمی از جمعیت‌جهان از لحاظ ایجاد شغل از بین‌می‌رود. کشورهای‌درحال‌‌توسعه در چارچوب‌کارآفرینی و شرکت‌های‌کوچک و متوسط در مقایسه با کشورها‌ توسعه‌یافته با چالش‌های‌متفاوت مواجه‌هستند.در کشورهای‌در‌حال‌توسعه ، بازارهای‌مالی یکپارچه هنوز ناقص‌هستند و اغلب از ثبات‌سیاسی برخوردار نیستند.چالش‌های‌کارآفرینی‌به‌طور کلی در کشورهای درحال‌توسعه عبارتند از محیط کسب‌و‌کار ناپایدار و بسیار بوروکراتیک، ثبت‌نام تجاری‌و سیستم‌های‌مالیاتی‌پیچیده ، زیرساخت ناکافی، سیاست‌های ضعیف، دسترسی‌محدود به سرمایه، فساد و عدم‌تجربه مدیریتی.

۲-۲- کارآفرینان‌زن
نتایج‌تحقیقات درباره تفاوتهای جنسیتی‌زنان‌کارآفرین در روسیه نشان‌داد که آنها مسئولیت‌هایی مانند خانه‌داری و تربیت فرزندان را‌به‌عهده دارند.وجود مسئولیت مضاعف و تضاد نقش برای زنان‌روسی باعث شده‌است تا آنها نتوانند در شغل خود به‌‌اندازه مردان مراحل‌پیشرفت را‌طی‌کنند.حضورنامتناسب‌آنها‌در کارهای‌دستی و کارهای اغلب سطح‌پایین‌بیانگر‌این موضوع‌است.براساس‌یافته‌های استونر و همکارانش تضاد نقش‌ها که در اثر مسئولیت‌دوگانه مدیریت یک کسب‌و‌کار و رسیدگی به‌خانواده‌پیش‌میآید، مشکل اصلی زنان صاحب کسب‌و‌کار است.در سال‌های‌اخیر، دگرگونی‌فرهنگی باعث کاهش تفاوتهای‌جنسیتی در‌رهبری و بهبود‌نگرش نسبت به‌مدیران زن شده و قانون فرصت‌های برابر شغلی و تصمیم‌های‌دادگاه‌ها در کشورهای‌پیشرفته، گسترش‌اشتغال تمام‌وقت زنان را پدیدآورده‌است. نگرش درباره کلیشه‌ها‌ی‌جنسیتی نیز درحال دگرگونی‌است. هرچند هنوز برخی شغل‌ها‌برپایه جنسیت می‌باشد، این باور روز به روز بیشتر رنگ می‌بازد .
لی‌گاسلین و همکارش عدم‌اعتماد بانک‌ها، تأمین‌کنندگان و مشتریان،کمبود‌سرمایه شروع‌کار و مخالفت‌های خانواده و همسر را‌به‌عنوان مهمترین مشکلات زنان‌کارآفرین کانادایی معرفی‌می‌کنند.
داس نداشتن سرمایه‌مناسب و جریان نقدی‌مطلوب، شرایط بازار، فقدان‌تجارب‌مدیریتی،کمبودزمان و مشکلات‌خانوادگی را از مهمترین چالش‌های زنان کارآفرین‌هندی می‌داند.براساس تحقیقی که توسط مرکز مشاوره‌ملی کسب و‌کار زنان‌ آمریکا انجام‌شد مهمترین مشکلات زنان این کشور در راه‌اندازی کسب و‌کار عبارتند از :دسترسی به سرمایه، رویارویی با اقتصاد جاری، هزینه بیمه‌ها، محیط رقابتی کسب‌و‌کار، مالیات‌ها و بوروکراسی. همچنین، در مطالعه انجام‌شده روی ۱۲۹ زن کارآفرین در آمریکا، تعدادی از زنان‌ابراز داشتند که به‌علت زن بودن قادر به ورود به برخی از محافل‌اجتماعی نبوده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در زمینه ایجاد شبکه‌های ارتباطی‌ و‌ تماس، مردان از امتیاز و امکانات بیشتری برخوردارند. این مسأله در خصوص زنان‌سیاه‌پوست تشدید می‌شود.

۳-کارآفرینان‌زن در مالزی و موانع‌پیش‌روی آنها
زنان با مشکلات زیادی ، در زمان ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید مواجه‌می‌شوند. کاملا واضح‌است که زنان در مالزی نیز چالش‌های فراوانی را برای کارآفرینی خود دارند.چهار دسته اصلی چالش‌های پیش‌روی زنان عبارتند از: چالش‌های‌منابع، چالش‌های‌شخصی، چالش‌های‌اقتصادی و سیاسی و در نهایت چالش‌های‌فرهنگی‌ منابع ورودی‌اصلی برای کارآفرینی‌است. زنان در مالزی معمولا چالش‌منابع را احساس می‌کنند، هنگامی که برای ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید اقدام‌می‌کنند. سه چالش اصلی در زمینه تامین‌مالی زنان کارآفرین در مالزی وجود دارد:منابع‌اطلاعاتی، منابع‌مالی و منابع‌انسانی.چالش منابع اطلاعاتی اولین چالشی‌است که معمولا همه کارآفرینان بالقوه‌زن با آن روبرو هستند.
در بازار مالزی،عدم‌تقارن اطلاعات برای کارآفرینان وجود دارد، به‌ویژه زنان‌کارآفرین معمولا اطلاعات لازم برای ایجاد کسب‌و‌کار را دریافت نمی‌کنند. اطلاعات در دنیای امروز منابع‌حیاتی است.در بازار رقابتی امروز، موفقیت تنها با استفاده از اطمینان از اطلاعات حاصل‌می‌شود. اطلاعات‌مناسب برای استراتژی درست‌است. امورمالی نیروی حیاتی کسب‌و‌کار‌است. امور‌مالی بسیار مورد نیاز برای اجرای هرگونه کسب‌و‌کار هموار است. مدیریت‌منابع مالی برای راه‌اندازی یک مرحله حیاتی برای همه کارآفرینان به‌ویژه زنان کارآفرین در مالزی‌است. در بازار مالی فرصت‌های کمتری برای کارآفرینان زن وجود‌دارد. چالش منابع کارآفرینان زن در مالزی چالش منابع‌انسانی است. منابع‌انسانی کارآمد برای اجرای راه‌اندازی و یا کسب‌و‌کار جدید هموار‌است اما در مالزی فقدان بالقوه منابع‌انسانی با بیشترین علاقه برای داشتن حرفه‌ای با راه‌اندازی وجود‌دارد. از این‌رو، کارآفرینان ، به‌خصوص زنان کارآفرین در مالزی با چالش منابع‌انسانی مواجه هستند.
دسته دوم چالش‌های کارآفرینان زن چالش‌های شخصی‌است. میزان چال‌ش‌های شخصی برای کارآفرینان زن در مقایسه با کارآفرینان‌مرد در مالزی شدیدتر است. در جامعه تحت‌سلطه مرد، زنان همیشه انتظار می‌رود که برخی از وظایف و نقش‌های خاصی را انجام دهند.در این شرایط زنان در مالزی به‌سختی تلاش می‌کنند تا تعهدات شخصی خود را برآورده‌کنند و سپس برای کسب‌وکار خودشان اقدام‌کنند. وضعیت اقتصادی هر کشوری بر عملکرد مناسب هر نهاد تجاری تأثیر می‌گذارد. شرایط اقتصادی خوب و مطلوب برای موفقیت هر نهاد تجاری بسیار مهم‌است. این برای شروع کار بسیار مهم‌است. شرایط اقتصادی معمولا بخشی از محیط کلان‌کسب‌و‌کار است. در مالزی شرایط اقتصادی بسیار پایدار‌است و طی دو سال گذشته بهبود یافته‌است. نرخ تورم همیشه در وضعیت‌پایدار است. بازار مالی مالزی نیز بسیار تنظیم شده‌است. همه این شرایط اقتصادی مطلوب برای عملیات و موفقیت هر نهاد‌تجاری بسیار مورد نیاز‌است. سپس تأثیر شرایط‌سیاسی وجود‌ دارد. وضعیت‌سیاسی هر کشور به‌طور مستقیم بر سیستم کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد. یک وضعیت سیاسی پایدار به‌کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی در سراسر جهان کمک کرده‌‌است تا شکوفا شوند.در مالزی شرایط‌سیاسی‌پایدار است و برای هر راه‌اندازی کسب‌و‌کار بسیار مفید‌است.
چالش‌فرهنگی آخرین چالشی است که کارآفرینان زن در مالزی با آن مواجه‌هستند. در مالزی، جامعه عمدتا مردانه است. بنابراین مفهوم کارآفرینی‌زنان همیشه مورد استقبال نیست. علاوه‌براین، نگرش فرهنگی این است‌که زنان را برای انجام وظایف خانگی و مراقبت از‌امور‌خانه، ببینیم. با این حال، همه‌چیز به‌تازگی تغییر کرده‌است، با یک گروه‌بزرگ از زنان که به نیروی‌کار پیوستند و کسب‌و‌کار موفقیت‌آمیز توسط زنان در مالزی ایجاد شده‌است.
تمام این چالش‌ها که در بالا توصیف شده‌اند به‌عنوان متغیر‌مستقل هستند.متغیر‌وابسته،کارآفرینی زن در مالزی‌است. این اساسا به‌این‌معنی است که اگر این چالش‌ها بتوانند به‌طور صحیح مورد توجه قرارگیرند، پس موفقیت کارآفرینی زن در مالزی با اطمینان‌بالایی تضمین می‌شود.

۴-نتیجه‌گیری
کارآفرینی موضوع تحقیق برای بسیاری از مطالعات بوده‌است. متأسفانه تعداد کمی از مطالعات مربوط به کارآفرینی زن وجود دارد. تعداد‌مطالعات کمتر برای کارآفرینی‌زن در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان وجود‌دارد.مالزی یکی از امیدوار کننده‌ترین کشورهای جهان است. در مالزی تعداد کارآفرینان در حال افزایش است. از جمله آنها، مشارکت کارآفرینان زن قابل‌توجه و برجسته‌است. اگرچه مطالعات در مورد کارآفرینی در دسترس‌است،تعداد کمی از مطالعات مهم در مورد چالش‌هایی که زنان کارآفرین در مالزی با آن‌روبرو هستند، وجوددارد. در این نوشتار، چالش‌های کارآفرینان‌زن در مالزی مورد مطالعه قرار گرفته‌است.چالش‌هایی که زنان‌کارآفرین در مالزی با آن مواجه هستند عبارت‌است از:
-زنان در مالزی با چالش‌های منابع در زمینه کارآفرینی مواجه‌هستند.
-تاثیر چالش‌های شخصی بر کارآفرینی‌زن در مالزی: تجزیه‌و‌تحلیل نشان می‌دهد که زنان در مالزی اغلب با چالش‌های‌شخصی بی‌شمار در زمانی که تصمیم می‌گیرند کسب‌وکار خود را داشته‌باشند مواجه‌می‌شوند. این چالش‌ها معمولا به‌عنوان یک مانع برای ترویج کارآفرینی‌زن در مالزی عمل می‌کنند.
-تاثیر چالش‌های‌فرهنگی بر کارآفرین‌ زن در مالزی: واضح است که ابعاد فرهنگی بر کارآفرینی‌زن در مالزی تاثیر می‌گذارد.

منبع: شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی / بهاره فلاحی

پاسخی ارسال کنید

*

*

دو × 1 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!