همه ی آنچه از مجمع الجزایر لنکاوی باید بدانید

توریست مالزی – لنکاوی، مجمــع الجزایــری متشــکل از حــدود صــد جزیــره اســت و در نقطــه ای کــه تنگــه مــالاکا بــا آب هــای دریاهــای آندامــان برخــورد مــی کنــد،واقــع شــده اســت....
توریست مالزی – لنکاوی، مجمــع الجزایــری متشــکل از حــدود صــد جزیــره اســت و در نقطــه ای کــه تنگــه مــالاکا بــا آب هــای دریاهــای آندامــان برخــورد مــی کنــد،واقــع شــده اســت. جواهــر کــده ٬ کــه رســما بــا نــام لنــکاوی شــناخته مــی شــود، در ســواحل شــمال غربــی مالــزی قــرار دارد. بســیاری از جزایــر لنــکاوی از جنــگل هــای انبــوه پوشــیده شــده و غیــر مســکونی هســتند. در روزگاران کهــن، ایــن جنــگل هــا بــه دلیــل تودرتــو بــودن، مــکان هــای مناســبی بــرای دزدان دریایــی بــه شــمار مــی رفتنــد. بــا ایــن حــال امــروزه، تعــدادی از جزایــر لنــکاوی بــه مــکان هایــی عجیــب تبدیــل شــده انــد کــه باعــث جــذب بازدیدکنندگانــی از سراســر جهــان شــده اســت. بزرگتریــن ایــن جزایــر، جزیــره پولائــو لنــکاوی اســت کــه جزیــره افســانه ای لقــب گرفتــه اســت و نــام مجمــع الجزایــر نیــز از همیــن جزیــره گرفتــه شــده اســت.
اگــر خریــد بیشــتر شــما را راضــی مــی کنــد، جزیــره لنــکاوی مــی توانــد جــای مناســبی بــرای شــما باشــد. ایــن جزیــره، منطقــه ای آزاد و معــاف از هزینــه هــای گمــرک اســت و همــه کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه دســت کــم ۴۸ ســاعت در آنجــا اقامــت داشــته باشــید تــا از مزایــای آن لــذت ببریــد. همچنیــن خواهیــد دیــد کــه لنــکاوی متــرادف بــا غذاهــای دریایــی اســت. محبــوب تریــن رســتوران هــای جزیــره در شــهرک کــواه، و نیــز ســنانگ، و ســواحل تنــگاه و کــوک واقــع شــده انــد. البتــه هتــل هــای گــران قیمــت غذاهــای بیــن المللــی را نیــز ســرو مــی کننــد، پــس هیــچ کمبــودی بــرای غذاخــوری هــای عالــی وجــود نــدارد.
در مجمــوع لنــکاوی دارای دو فصــل مشــخص مــی باشــد. یــک فصــل خشــک کــه در جریــان بــاد و بــاران هــای موســمی جنــوب غربــی قــرار دارد و از مــاه مــی تــا ســپتامبر ادامــه مــی یابــد. یــک فصــل بارانــی کــه در جریــان بــاد و بــاران هــای موســمی شــمال شــرقی قــرار دارد و از اواســط نوامبــر تــا مــارچ ادامــه دارد. اگــر بــا گرمــا میانــه خوبــی نداریــد بــه شــما توصیــه مــی کنیــم کــه مکانــی مجهــز بــه سیســتم تهویــه بــرای زندگــی انتخــاب کنیــد کــه تعــداد زیــادی پنجــره بــرای گــردش بهتــر هــوا داشــته باشــد. بســیاری از واحدهــای اقامتــی دارای تهویــه مناســب هســتند امــا برخــی از خانــه هــا و آپارتمانهــا دارای یــک تهویــه در اتــاق خــواب مــی باشــند.

سواحل لنکاوی
پنتــای کــوک، ســینانگ، تنــگا، داتــای و خلیــج بورائــو بخشــهایی از ســواحل بســیار مطلــوب لنــکاوی را تشــکیل مــی دهنــد. ایــن ســواحل روزهــای آفتابــی آرامــش بخشــی را بــرای میهمانــان خــود فراهــم مــی کننــد و گــردش و پیاده روی هــای شــبانگاهی فــرح بخشــی را امــکان پذیــر مــی ســازند. در آنجــا امکانــات اقامتــی درجــه یــک از هتــل گرفتــه تــا کلبــه هــای تفریحــی راحــت در دســترس اســت. بــازی هــا و ورزش هــای آبــی گوناگــون در ایــن ســواحل، شــادی آفریــن و هیجــان بخــش اســت. رســتوران هــای هتــل هــا و غذاخــوری هــای موجــود در هــوای آزاد نیــز انــواع غذاهــای اشــتها آور خــود را بــا موســیقی زنــده و حــال و هوایــی شــورآفرین همــراه مــی کننــد.

حمل و نقل عمومی لنکاوی
بــرای رفتــن بــه لنــکاوی، مــی توانیــد بــا پــرواز مســتقیم بــه فــرودگاه بیــن المللــی لنــکاوی، واقــع در پادانــگ ماتســیرات بــه آنجــا برســید. ضمنــا،ایــن محــل یــک مــکان تاریخــی قابــل توجــه نیــز هســت. در قــرن ۱۹ روســتاییان محلــی مجبــور بودنــد مــزارع شــالیکاری خــود را بســوزانند تــا از پیشــرفت ســیامی جلوگیــری کننــد. از آن زمــان، منطقــه اطــراف فــرودگاه بــه مزرعــه ســوزان برنــج معــروف شــده اســت. همیــن کــه بــه لنــکاوی رســیدید، مــی توانیــد انتخــاب کنیــد کــه در اقامتــگاه هــای ۵ ســتاره، مســافرخانه هــای راحــت و یــا در یــک کلبــه ییلاقــی آرام و بــی ســر و صــدا بمانیــد. بازدیدکننــدگان بــرای گشــت و گــذار، مــی تواننــد از تاکســی هــا و وســایل نقلیــه کرایــه ای و یــا اینکــه در صــورت وجــود از خدمــات رفــت و آمــد هتــل خــود اســتفاده کننــد.

جاذبه های تفریحی و گردشگری لنکاوی
در لنــکاوی عــلاوه بــر دریــا و آفتــاب و قایــق ســواری و امثــال آن چیزهــای دیگــری در انتظــار شماســت.در اینجــا گــذرگاه هــای طبیعــی در میــان جنــگل هــا وجــود دارد کــه شــما را بــه ســوی نقــاط ویــژه تماشــای پرنــدگان حفاظــت شــده مــی برنــد و یــا آن کــه شــما را بــه گردشــی در کوههــای پوشــیده از درختــان شــاه پســند اســتوایی دعــوت مــی کننــد. بــرای هیجــان و ماجراجویــی بیشــتر در لنــکاوی پــل هــای معلــق را بــر ســر راه خــود مــی بینیــد. آنــان کــه مخاطــره بیشــتر را خواهاننــد مــی تواننــد از ســوار شــدن بــه تلــه کابیــن هــای کوهســتانی، ایــن وســایل نقلیــه بــی نظیــر اســتفاده کننــد. و امــا تماشــای چشــم اندازهــای طبیعــی بــه نوبــه خــود و بــه تعبیــری ســاده بــی نهایــت حیــرت انگیــز است.کســانی نیــز کــه مایــل بــه انجــام فعالیــت هــای دیگرنــد مــی تواننــد از اســب ســواری در داخــل جنگلهــای اســتوایی لــذت ببرنــد و از بــاغ هــای کائوچــو عبــور کننــد. آنهــا همچنیــن مــی تواننــد از گلــف و بــازی هــای روســتایی لــذت ببرنــد و از گیاهــان و حیوانــات تماشــایی دیــدن کننــد. در اینجــا هــم چنیــن مــی تــوان هــوای دلنشــین کوهســتان را استنشــاق کــرد و یــا بــر ســواحل دریــا اســب تاخــت تقریبــا تمــام جاذبــه هــای اصلــی آن ریشــه در حکایــات و افســانه هــا دارنــد.
فهمیــدن چگونگــی جــذب بازدیدکننــده در لنــکاوی، چنــدان ســخت نیســت که می توان به زیبایــی طبیعــی، ماســه هــای ســفید، نســیم ملایــم، آبهــای روشــن کریســتالی، آبشــارهای آرام و فضایــی آرامــش بخــش آن اشاره کرد. گذشــته از ایــن، لنــکاوی محلــی بــرای دوســتداران طبیعــت اســت. ســواحل بســیار آن، درختــان اســتوایی همیشــه بهــار و جنــگل هــای بارانــی اش، پناهگاهــی امــن بــرای حیــات وحــش محلــی و جانــداران دریایــی بــه شــمار مــی رود. در تــور جزیــره شــما را بــه غواصــی و قایــق رانــی بــا قایــق تفریحــی خواهند برد.حتــی مــی توانیــد ایــن طبیعــت را از آســمان ببینیــد. شــما مــی توانیــد در روســتای شــرقی جزیــره لنــکاوی، بــا اســتفاده از ترامــوای برقــی تــا کــوه مــت ســینکانگ، کــه دومیــن قلــه بلنــد لنــکاوی اســت برویــد.

– پارک سونگای کیلیم لنکاوی
اگــر مشــتاق ماجــرا جویــی و هیجــان هســتید پــارک ســونگای کیلیــم لنــکاوی تجاربــی بــه یــاد ماندنــی و فرامــوش نشــدنی بــرای شــما بــه جــا میگذارد.پــارک طبیعــی کیلیــم دروازه طبیعــی بــه ایــن جهــان بدیــع اســت. ایــن پــارک مســاحت بزرگــی دارد و در آن جنــگل هــای درخــت شــاه پســند اســتوایی کــه کامــلا مــورد توجــه و مراقبــت قــرار گرفتــه انــد. در کنــار ســواحل ســفید رنــگ منحصــر بــه فــرد و تــالاب هــای زمردیــن در کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد. گشــت و گــذار در ایــن پــارک بــا قایــق صــورت مــی گیــرد. ایــن شــگفتی هــای جغرافیــای طبیعــی بــه معبــد بروبــودور کــه در آنجــا واقــع اســت جلــوه ای خــاص داده انــد و اینجــا را جــزو بهتریــن مــکان هــای گردشــگری لنــکاوی قــرار داده اســت. در آنجــا همچنیــن بــه صخــره فیــل و بــاغ هــای معلــق برخــورد مــی کنیــد. شــما بــا عبــور از گــذرگاه هایــی در امتــداد رود پــر پیــچ و خــم کالــم ضمــن استنشــاق نســیم ملایــم و دل انگیــز گردشــگاههای دریایــی، انــواع جانــوران و گیاهــان را مشــاهده خواهید کــرد. در آنجــا شــما درختــان عظیــم و عقــاب هــای قرمــز رنگ،خرچنــگ هــای درختــی، سوســمارهای ســبز درختــی و طوطــی هــا را خواهیــد دیــد.

– بهشت پرندگان
پارکــی پنــج هکتــار در امتــداد لنــکاوی بــه نــام بهشــت پرنــدگان در ســال ۲۰۰۲ رســما راه انــدازی شــد،در ایــن بــاغ گرمســیری بیــش از ۲،۵۰۰ پرنــده عجیــب و غریــب از ۱۵۰ گونــه از جملــه قنــاری، جغــد، عقــاب و فلامینگــو موجــود اســت. ایــن پــارک همچنیــن دارای یــک اســتراحت گاه و یــک آبشــار ســاخته دســت انســان اســت. ایــن مجموعــه نیــز بــه عنــوان حیــات وحــش شــناخته شــده اســت و یکــی از دیدنــی هــای لنــکاوی مــی باشــد. ایــن مجموعــه ۱۰،۰۰۰ متــر مربعــی دارای بیــش از ۱،۵۰۰ پرنــده کــه آزادانــه پــرواز مــی کننــد بــه شــدت شــبیه زیســتگاه طبیعــی هــر یــک از گونــه هــای مختلــف پرنــدگان اســت.

– پارک دریایی پولائو پایار
ایــن پــارک بخــش شــمالی تنگــه مــالاکا را تشــکیل مــی دهد.جزایــر پولائــو پایــار، پولائولمبــو، پولائــو ســگانتانگ و پولائــو کاســا در ایــن پــارک قــرار دارنــد. ایــن مــکان در ۱۹ مایــلی دریای جنــوب لنــکاوی قــرار دارد. ایــن پــارک دارای حیــات آبــی متنــوع و گیاهــان دریایــی فــراوان اســت. جزیــره پولائــو پایــار از ســایر جزایــر معــروف تــر اســت. در مســافت اندکــی از ســاحل دریــا جایــی وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــا غــذا دادن بــه کوســه هــا تفریــح کنیــد. بازدیدکننــدگان مــی تواننــد از لنگــرگاه کــواه بــه وســیله قایــق هــای چوبــی یــا ســریع الســیر بــه پولائوپایــار برونــد.آب هــای ایــن مــکان حفاظــت شــده اســت و بــرای غواصــی ســطحی، غواصــی عمقــی و شــنا بســیار مطلــوب مــی باشــد.

پاسخی ارسال کنید

*

*

20 − 1 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!